Construction Videos

New Faze Quá Trình Thi Công

Posted on: Wednesday, September 11, 2013 |

Xây dựng nhà ở luôn là một trải nghiệm quan trọng và không kém phần thú vị. Tại New Faze Development (Công ty Phát triển hạ tầng New Faze), chúng tôi sẽ chia sẻ với các bạn những giai đoạn quan trọng nhất trong quá trình thi công, bắt đầu từ phần móng.

New Faze Video de Construcción

Posted on: Wednesday, September 11, 2013 |

Construir un hogar es una experiencia importante y emocionante. Aquí en New Faze Development, queremos compartir contigo las etapas claves de la construcción, desde la propia base.

New Faze Development’s Construction Process – Video

Posted on: Wednesday, September 11, 2013 |

Ever wonder how your new home is built? New Faze Development in Sacramento, CA takes you through a quick step-by-step demonstration on how we build popular homes in great Sacramento communities.